НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АЖИНИЯЗА

АБДИЖАББАРОВА ЖАМИЛА ТЛЕПБАЕВНА

АБДИЖАББАРОВА ЖАМИЛА ТЛЕПБАЕВНА

Маълумоти: Олий, Педагогика ва бошлангич таълим ўқитувчиси, (Ажиниёз  номидаги Нукус давлат  педагогика институти, 1991й)

Илмий даражаси:

Илмий унвони:

Лавозими:Бошлангич таълим кафедраси катта ўқитувчиси

Умумий иш стажи: 30

Педагогик иш стажи: 30

 Ўқитувчининг дарс жадвали

 

 Ўқитувчи ҳақида маълумот.

    Абдижаббарова Ж.Т. Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти. Педагогика  факультетини тамомлаган. Диплом бўйича мутахассислиги, Педагогика ва бошлангич таълим ўқитувчиси. Диссертация мавзуси“Коракалпок халк педагогикасида кизларни оилавий хаётга тайёрлаш” — 13.00.01    

Малакасини ошириш.

Ахборот технологияси (2011 йил май)

Педагогика технологияси ва педагогик махорати (2016 йил январь-февраль)

Педагогика технологияси ва педагогик махорати (2020 йил сентябрь-октябрь)

 

Ўқитадиган фанлари (кейинги уч ўқув йили бўйича)

Бошлангич таълим педагогикаси ,инновацияси ва интеграцияси

Тарбиявий ишлар методикаси

Таълим тарбияда долзарб масалалар

Бошлангич таълимда тарбия

Ўқитувчининг нашр этилган илмий ишлари:

 

 

 

 

 

1.Абдижаббарова Ж.Т. Модел технологиясын сабақта қолланыў усылы.. – Журнал. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў. №-3сан.2006жыл. 26-бет

  1. Абдижаббарова Ж.Т. Қорақалпоқ халқ урф-одатлари асосида қизларни оилавий ҳаётга тайёрлаш. Журнал. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў. №-3.2008 жыл. 38- бет

3.Абдижаббарова Ж.Т. Мактабларда уқувчиларни оилавий ҳаетга тарбиялашда  қороқолпоқ халқ педагогикаси  урф-одатларидан фойдаланиш Журнал. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 5-сан, 2011 жыл.44-45-бет

4.Абдижаббарова Ж.Т. Жас өспиримлерди шаңарақ турмысына  таярлауда миллий қәдириятлардан пайдаланыу Топлам .  Кәдириятлар -мәнәуият арнасы .2013жыл .104-105 бет.

  5.Абдижаббарова Ж.Т. Карақалпақ халық дәстанлары арқалы жасларда руухый  әдеп-икрамлық  қәдириятларды  қәлиплестириудиң  әҳмийети Журнал.  Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 5-6 сан 2014жыл .78-80 бет.

   6.Абдижаббарова Ж.Т. Оқыў барысының нәтийжели ҳәм сапалы болыўында интерактив методлардың әҳмийети Топлам.2015ж.Жаңа  педагогикалық инновациялық технологиялар  НМПИ

  7.Абдижаббарова Ж.Т. Баслаўыш класс оқыўшыларының китап пенен ислесиўинде ата-ана ҳәм муғаллимниң ғамхорлығы // Журнал. Илим ҳәм жәмийет  №-1.2017 жыл.  38- бет

8.Абдижаббарова Ж.Т. Оқыўшыларды критикалық ойлаўға үйретиў сабақларын шөлкемлестириў. //Журнал. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 6-сан, 2015 жыл.75-76-бет

9.Абдижаббарова Ж.Т. Формиравание мышление  учашиехсия начальных классов. // Журнал.Бошланғич таълим.  .№-3сан.2016жыл. 26-бет.

10.Абдижаббарова Ж.Т. Баслауыш класс оқыушыларын тәрбиялауда хошеметлеу  методларынан пайдаланыу жоллары //Журнал.  Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў   №6 саны. 2016жыл.

11.Абдижаббарова Ж.Т. Ўзбек халқ удумлари асосида ёшларни юксак маънавиятга тарбиялаш Топлам. 2009-жыл «Аўылды раўажландырыў ҳәм абаданластырыў жылы»на бағышланған 2008-жыл илим-изертлеў жумысларының нәтиийжелери бойынша талабалардың Илимий-теориялық конференциясының материаллары, 2009-жыл. 3-4 бет.

12.Абдижаббарова Ж.Т. Воспитание к семейной жизни в каракалпаксой народной педагогике Топлам. «Оқыў орынларында дөретиўшилик орталықты жетилистириў: проблемалар ҳәм шешимлер» атамасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары. Нөкис-2009. 241-243 бет .

13.Абдижаббарова Ж.Т. Корақалпоқ  халқ педагогикасида  қизларни оилавий хаётга тайерлашни урганишнинг долзарблиги хақида . /Топлам.Ажиниез номидаги Нукус  давлат Педагогика институтининг илм , таьлим ва тарбия масалаларини  ривожлантиришнинг урни  .Рес илмий –назарий анжуман . 2010. 89-90-бет

14.Абдижаббарова Ж.Т. Қарақалпақ халық дәстанларының қызлар тәрбиясындагы әҳмийети /Топлам «Жас әўладқа заманагөй тәлим-тәрбия бериўдиң актуаль мәселелери» Илимий-әмелий конференция материаллары, НМПИ, Нөкис-2009.48-49 бет

15.Абдижаббарова Ж.Т. Баслаўыш классларда айырым оқыўшылардың өзлестире алмаўының алдын алыў усыллары/Топлам 2009-жыл «Аўылды раўажландырыў ҳәм абаданластырыў жылы»на бағышланған 2008-жыл илим-изертлеў жумысларының нәтиийжелери бойынша профессор-оқытыўшылар ҳәм аспирантлардың Илимий-теориялық конференциясының материаллары I-бөлим, 2009-жыл. 41-43бет.

16.Абдижаббарова Ж.Т. Бошлангич синф уқувчиларининг дунеқарашларини ривожлантиришда дарсликларнинг аҳамияти . /Топлам.Ажиниез номидаги Нукус  давлат Педагогика институтининг илм , таьлим ва тарбия масалаларини  ривожлантиришнинг урни 

.Рес илмий –назарий анжуман . 2010. 90-91-бет

 

17.Абдижаббарова Ж.Т. Оқыушы шахсын рауажландырыуда компетенцияға бағдарланған мәмлекетлик билимлендириу стандарты , оқыу бағдарламаларының әҳмийети/Топлам.Театр өнеринде драматургия машқалалары .атамасындағы  Рес .илимий .әмелий конференция мақалалар топламы .2014 ж.29- апрель .

18.Абдижаббарова Ж.Т. Карақалпақ халық нақыл- мақалларының қызларды шаңарақ турмысына тәрбиялаудағы әҳмийети2015-жыл «Кекселерди қәдирлеу жылы»на бағышланған «Илим ҳәм тәлим- тәрбияда алдыңғы тәжирийбелер; изертлеулер ҳәм нәтийжелер» атамасындағы  Республикалық илимий – теориялық ҳәм әмелий конференция

   19.Абдижаббарова Ж.Т. Умумий ўрта таълим мактабларида уқувчиларни оилавий ҳаетга тарбиялашда миллий урф-одатларидан фойдаланиш усуллари. КМУда ташкил этилган Хотин- қизлар талим-тарбияда Конференцияси  2015-йил . 

 

20.Абдижаббарова Ж.Т. Qaraqalpaq xaliq naqil- maqalları tiykarında qızlardı shańaraq turmısına tárbiyalaw usılları. «Проф.К.Косназаровтың 85 –жылына арналған»Республикалық илимий – теориялық ҳәм әмелий конференция.2015-жыл

 

  1. Абдижаббарова Ж.Т. Мактабда бошланғич синф ўқувчиларига дустона муносабатни амалга ошириш усуллари Проф.К.Косназаровтың 85 –жылына арналған»Республикалық илимий – теориялық ҳәм әмелий конференция.2015-жыл

21.Абдижаббарова Ж.Т. Интеграция в мировую педагогическую науку.«Ауыл хожалығы тарауын рауажландырыуда  илимий изертлеулердиң роли ҳәм өндириске ендириудиң әҳмийети» атамасындағы илимий –әмелий конференция материаллары.2016-Н.

22.Абдижаббарова Ж.Т. Уқувчиларни  оилавий  ҳаётга тайёрлашда  миллий  урф –одатларнинг  ўзига  хос аҳамияти . /Топлам.Тошкент давлат  педагогика университети  ҳузуридаги Кадрларни  қайта тайёрлаш  ва уларнинг малакасини  ошириш тармоқ маркази.2016й.Т.

23.Абдижаббарова Ж.Т. Ана тили сабағын  оқытыўда  баслаўыш класс  оқытыўшыларының  дөретиўшилик  уқыплылығын раўажландырыў. Qaraqalpaq tiline ma’mleketlik til biyligi berilgennin’ 27 jillig’I muna’sebeti menen o’tkerigen Ana tilimiz janalaniw,rawajlaniw jolinda atamasindag’I ilimiy – a’meliy konferenciya materiyallari. 2016-jil 30-noyabr.

 

24.Абдижаббарова Ж.Т. Индивидуально-психологические свойства личности Международной научно- практической  конференций «Актуальные проблемы преподавания гуманитарныхнаук : теоретические иприкладные аспекты» 31 января 2017 Антибы ,Франция

 

25.Абдижаббарова Ж.Т. Актуальные проблемы психологии личности. Современное  экологическое  состояние  природной  среды  и  научно-практические  аспекты  рационального  природопользования.  II Международная  научно-практическая  Интернет-конференция/ Россия .2017 посвященная году  Экологии  в  России /ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия». с. Соленое Займище. 

26.Абдижаббарова Ж.Т. Особенности родительского воспитания как условия становления уважения девочек-подростков к родителям. Наука молодых – интеллектуальный потенциал/ Россия Пенза  21 века 2020г

27.Абдижаббарова Ж.Т. Класс басшысының  хызметин  шөлкемлестириў методикасы.Методикалык колланба.НМПИ  2012.

28.Абдижаббарова Ж.Т. Педагогика пәнинен тест ҳәм сораўлар жыйнағы. Окыў қолланба Карақалпақстан баспасы  2010 ж.

29.Абдижаббарова Ж.Т. Педагогика пәнинен әмелий ҳәм лаборатория сабақларының үлгили сыпатламасы. Методикалық қолланба НМПИ 2010ж

30.Абдижаббарова Ж.Т. Баслаўуыш класс оқыушылары арасында дослық мүнасебетти орнатыў усыллары.Оқыў қолланба. НМПИ.2015ж

31.Абдижаббарова Ж.Т. Улыўма педагогика .Оқыў қолланба. Ташкент.2020ж

32.Абдижаббарова Ж.Т. Табияттаныўды окытыў методикасы. Оқыў қолланба.Ташкент. 2020ж

33.Абдижаббарова Ж.Т. Баслаўыш таълим педагогикасы, инновациясы хам интеграциясы панинен амелий шыныгыўлар. Окыў методикалык колланба

НМПИ.2021ж

 

 

34.Абдижаббарова Ж.Т.Умумий педагогика фанин ўкитишда инновацион таълим технологиялардан фойдаланиш. Окыў методикалык колланба НМПИ.2018ж

35.Абдижаббарова Ж.Т. TURKMAN XALQINING MILLI URF-ODATLARI PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (14-15  June, 2021)  — Copenhagen:2021.Part 2  — 215

36.Абдижаббарова Ж.Т. PREPARING GIRLS FOR FAMILY IN KARAKALPAK PEDAGOGY J U N E — 2 0 2 1 Impact Factor: 7.425

37.Абдижаббарова Ж.Т. Неполная семья как объект социальной работы. Вестник научной журнал. №2 .2019 г. Донской аграрного университета .

38.Абдижаббарова Ж.Т. Педагогическое сопровождение успешного вхождения младших школьников в образовательную среду школы. Молодой ученый.Международный научный журнал.№ 31 (321) / 2020 Издается с декабря 2008 г.

39.Абдижаббарова Ж.Т. BASLAWÍSH TÁLIM OQÍWSHÍLARÍNA SAPALÍ BILIM BERIWDE INTEGRACIYA  TEXNOLOGIYASÍN QOLLANÍWDÍŃ NÁTIYJELI USÍLLARÍ «Tálim-tárbiyanıń  sapasın  asırıwda  ilimiy-innovaciyalıq texnologiyalardı  ámeliyatqa  engiziw  máseleleri»  atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq online  konferenciya materialları  toplamı.14-15 апрель 2021ж

40.Абдижаббарова Ж.Т. Математические задачи формируют мышление учеников.Бошлангич таълим журнали. 2017 .№3