NUKUS STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE NAMED AFTER AJINIYAZ

(Qaraqalpaqsha) Абдалиева Периуза Исаевна

Мағлыўматы: жоқары, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы, (Қарақалпақ мәмлекетлик университети 1995 ж).

Илимий дәрежеси: жоқ
Илимий атағы: жоқ

Лаўазымы: Баслаўыш тәлим педагогикасы ҳәм психологиясы кафедрасы ассистент оқытыўшысы  
Улыўма ис стажы: 24 жыл
Педагогикалық ис стажы: 24 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Каракалпак мәмлекетлик университети Филология факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги каракалпак тили ҳәм әдебияты. Докторлық диссертация жумысы «Қарақалпақ халық педагогикасы тийкарында баслаўыш класс оқыўшыларының пикирлеўин раўажландырыў»  темасында 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлари тарихи қәнигелиги бойынша илимий-изертлеў жумысларын алып барып атыр.

 

Қәнигелигин арттырыў:

Педагогикалык махорат бойынша кайта таярлаудан откен (2008 жыл февраль-май)

Педагогика хам психология (2017 йил ноябрь – декабрь )

Таълим ахборот технологияларини фойдаланиш (2014)

 

Оқытатуғын пәнлери (кейинги үш оқыў жылы бойынша)

Улыўма педагогика

Улыўма психология

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. П.И. Абдалиева, Т.Есемуратова. Бошланғиш синф уқувчиларининг маьнавий шаклланишида халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиш. «Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналы, 2013-жыл, №4.
  2. П.И. Абдалиева. Көргизбели қуралларды ана тили сабақларында қолланыў технологиясы. «Илим ҳәм жәмийет» журналының 2014-жыл, №1.
  3. П.И. Абдалиева, Х.Ерлепесова. Талабаларды улыумаинсаныйлык кадириятлар тийкарында тарбиялау. «Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналы, 2015-жыл №1.
  4. П.И. Абдалиева, Д.Курбанбаева. Халық педагогикасында ата-ана ҳәм бала. Академик Ж.Базарбаевтың 80 жыллығына багышланып өткерилген «Рўўхый қәдирият-миллийликтиң өзеги» атамасындағы республикалық илимий-теориялық конференция материаллары. НМПИ, Нөкис, 2013-ж, 13-ноябрь.
  5. П.И. Абдалиева, Д.Курбанбаева. Болажак окытыушылардын касиплик мадениятына койылатугын талаплар. «Саламат ана хам саламат бала жылы»на багышланган «Илим хам талим-тарбиянын ахмийетли маселелери» атамасындагы Республикалык илимий-теориялык хам амелий конференция материаллары.НМПИ,Нөкис,2016ж.
  6.  Т.Есемуратова. Педагог кадрлардыӊ кәсиплик компонентлигин арттырыўдыӊ тийкарғы бағдарлары. «Жеке исбилерменлик, инновациялық идеяларды қоллап-қуўатлаў жылы»на бағышланған «Илим ҳәм тәлим-тәрбияныӊ әҳмийетли мәселелери» Республикалық илимий-теориялық ҳәм әмелий конференция материаллары НМПИ Нөкис, 2018ж.
  7. П.И. Абдалиева. Роль и место педагога в формировании у студентов компетенций. Студенческая наука Подмосковью Материалы международной научной конференции молодых ученых. Орехово-Зуево, Московская область, 2017г. 19-20 б.
  8. П.И. Абдалиева, А.Жолдасова. Fairytale therapy as a new pedagogical technology. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы международной научно-практической конференций студентов и молодых ученых Харьков, ХНАДУ, 2018г. 183-185 б.