ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

БЕКБЕРГЕНОВА МАРИЯ ДОСБЕРГЕНОВНА

 

Мағлыўматы: жоқары, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы (Нөкис мамлекетлик педагогика институты, 1976-жыл).

Илимий дәрежеси: — филология илимлериниң кандидаты (1993)

Илимий атағы: — профессор (2019)

Лаўазымы: профессор

 Улыўма ис стажы: 43  жыл

 Педагогикалық ис стажы:    25 жыл. 

Оқытыўшының сабақ кестеси.                                                            

 

 Оқытыўшы ҳаққында мағлыўмат

Нөкис мамлекетлик педагогика институты қарақалпақтили ҳәм әдебияты факультетин питкерген.

Диплом бойынша қәнигелиги  қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни оқытыўшысы

Қәнигелигин арттырыў:

 1. қарақалпақ тили ҳәм әдебияты (2016-жыл, ноябрь-декабрь)

Оқытатуғын пәнлери (кейинги үш оқыў жылы бойынша):

 1. Әдебияттаныў тийкарлары
 2.  Қарақалпақ әдебияты тарийхы (XX әсир)
 3. Жәҳән әдебияты

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары: 

 1. М.Бекбергенова, К.Алламбергенов, Қ.Оразымбетов, Ә.Пахратдинов XX әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы Дарслик. Ташкент, «Сано-стандарт», 2018 39 баспа табақ
 2. М.Бекбергенова, К.Алламбергенов, Қ.Оразымбетов, З.Бекбергенова Қарақалпақ әдебияты (11-класс ушын сабақлық) Дарслик. Нөкис, «Билим», 2018 16 баспа табақ
 3. М.Бекбергенова, К.Алламбергенов, Ә.Пахратдинов «Бозатаў» ҳәм тарийхый шынлық Ўқув қўлланма.  Нөкис: НМПИ киши типографиясы 2014 1,5 б.т
 4. М.Бекбергенова, К.Курамбаев Көркем әдебият ҳәм илим дәрбентиниң үлкен дарғасы. (оқыў колланба) Ўқув қўлланма. Нөкис. НДПИ типографияси, 2016. 2,5 б.т.
 5. М.Бекбергенова Жәҳән әдебияты. Ўқув қўлланма. Ташкент, «Фан ва технология»  2019 192 бет.
 6. М.Бекбергенова Улыўма билим бериў мектеплеринде әдебий дөретиўшиликти үйретиў мәселелери. Ўқув қўлланма, Ташкент, «Тафаккур бустони» 2019. 128 бет
 7. М.Бекбергенова Әдебияттаныў тийкарлары. Ўқув қўлланма. Ташкент, «Тафаккур бустони» 2019. 200 бет