ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

СЕЙТМУРАТОВ ҚАЛБАЙ

СЕЙТМУРАТОВ ҚАЛБАЙ

 

Мағлыўматы: жоқары, улыўма техникалық пәнлер оқытыўшысы, (Низамий атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалық институты, 1979 ж)

Илимий дәрежеси: педагогика илимлериниң кандидаты (2007)

Илимий атағы: доцент (2011)

Лаўазымы: Баслаўыш тәлим педагогикасы ҳәм психология кафедрасы доценти

Улыўма ис стажы: 40  жыл

Педагогикалық ис стажы: 38  жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси* 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Низамий атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалық институтының Улыўматехникалық пәнлер ҳәм мийнет факультетин питкерген. Дипломы бойынша қәнийгелиги улыўма техникалық пәнлер оқытыўшысы. Диссертациясын 2007 жылда “Сейфулғабит Мажитовтың ағартыўшылық-жәдидшилик ҳәм тәлим-тәрбиялық көз-қараслары” темасында 13.00.01- педагогика теориясы ҳәм тарихы қәнийгелиги бойынша жақлаған  ҳәм педагогика илимлериниң кандидаты илимий дәрежесин алған. Оған 2011 жылы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Жоқарғы Аттестация Комиссиясы қарары менен доцент илимий атағы берилген.

 

Қәнигелигин арттырыў: Педагогика ҳәм психология (2017 жыл сентябрь- октябрь)

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Улыўма педагогика.

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

 1. Қ.Сейтмуратов, А.Пазылов, К.Косназаров, З.Курбаниязова. Педагогика теориясы (ЖОО студентлери ушын сабақлық), Тошкент, «Ношир» нашриёти-2018. 28,5  б.т., (456 бет). НМПИ Илимий кеңеси протоколы №11  06.2017., МинВУЗнинг 24.08.2017й. 603-045 сон нашр рухсатномаси.
 2. Қ.Сейтмуратов. Жəдид ўəкиллериниң базы бир сиясий-агартыўшылык пикирлери. «Мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш- келажагимиз пойдевори» номли РИАК материаллари. НМПИ-2018ж. 242-245бет
 3. Қ.Сейтмуратов,С.Сапарбаева. Абдулло Авлонийнинг педагогик карашлари. «Мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш- келажагимиз пойдевори» номли РИАК материаллари. НМПИ-2018ж. 263-264 бет
 4. Қ.Сейтмуратов, О.Турсунов. Буюк алломаларимизнинг таълим-тарбиявий карашлари. «Мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш- келажагимиз пойдевори» номли РИАК материаллари. НМПИ-2018ж. 24-25бет
 5. Қ.Сейтмуратов. Жəдид мектеплери ушын окыў əдебиятлары. «Илим ҳəм тəлим-тəрбияның əҳмийетли мəселелери» атлы Республикалық илимий-теориялық ҳəм əмелий конф.материаллары. НМПИ-2018ж. 116-118бет
 6. Қ.Сейтмуратов, А.Пазылов, Қ.Қосназаров, З.Қурбаниязова. Педагогикаға кирисиў. (Оқыў қолланба) Ажиниёз номли НМПИ Босмаханаси-2018йил. 5,0  б.т.(80бет). Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Илимий-методикалық кеңесиниң 2018 жыл 12 апрел күнги мәжилис қарары (7-санлы баянлама).
 7. Қ.Сейтмуратов, А.Пазылов, Қ.Қосназаров, З.Қурбаниязова. Оқытыў теориясы (Дидактика).(оқыў қолланба) Ажиниёз номли НМПИ Босмаханаси-2018йил. 7,0 б.т. (112бет).Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Илимий-методикалық кеңесиниң 2018 жыл 12 апрел күнги мәжилис қарары (7-санлы баянлама).
 8. Қ.Сейтмуратов. Жети атамызды билемизбе? «Илим ҳəм тəлим-тəрбияның əҳмийетли мəселелери» атлы Респ. Илимий-теор. конф. материаллары. НМПИ-2019, 3-бөлим. 252-254 бетлер
 9. Қ.Сейтмуратов, А.Сапаров. Миллий қəдириятларды сақлаў ҳəм раўажландырыў келешегимиз тийкары. «Илим ҳəм тəлим-тəрбияның əҳмийетли мəселелери» атлы Респ. Илимий-теор. конф. материаллары. НМПИ-2019, 3-бөлим. 254-255 бетлер
 10. Қ.Сейтмуратов, М.Шерипбаева. Тарбиявий ишларда шарқ алломаларининг педагогик қарашларидан фойдаланишнинг аҳамияти. «Илим ҳəм тəлим-тəрбияның əҳмийетли мəселелери» атлы Респ. Илимий-теор. конф. материаллары. НМПИ-2019, 3-бөлим. 255-256 бетлер
 11. Қ.Сейтмуратов, О.Турсунов. Абу Али ибн Синонинг таълим-тарбияга ойд қарашлари. «Илим ҳəм тəлим-тəрбияның əҳмийетли мəселелери» атлы Респ. Илимий-теор. конф. материаллары. НМПИ-2019, 3-бөлим. 257-259 бетлер
 12. Қ.Сейтмуратов, А.Пазылов, З.Курбаниязова. Тарбия теориясы (оқыў қолланба). Нукус, «Билим» нашриёти-2019 йил. 10,3 б.т. (166 бет). Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Илимий-методикалық кеңесиниң 2018 жыл 12 апрел күнги мәжилис қарары (7-санлы баянлама).
 13. Қ.Сейтмуратов, Ф.Садуллаева. Ўқувчиларни эстетик тарбия беришда оиланинг роли. «Баслаўыш тəлимди модернизациялаў процесслери:машқалалар ҳəм шешимлер» атлы Респ. ил.-теор. конф-я матер. Нөкис-2019,2-секц. 31-32 бетлер
 14. Қ.Сейтмуратов, Н.Юсупова. Тəлим мазмунын жетилистириўдиң гейпара мəселелери. «Баслаўыш тəлимди модернизациялаў процесслери:машқалалар ҳəм шешимлер» атлы Респ. ил.-теор. конф-я матер. Нөкис-2019,2-секц. 105-106 бетлер
 15. Қ.Сейтмуратов, В.Баймуханова. История и основные понятия проблемного обучения. «Баслаўыш тəлимди модернизациялаў процесслери:машқалалар ҳəм шешимлер» атлы Респ. ил.-теор. конф-я матер. Нөкис-2019,2-секц. 148-150 бетлер
 16. Қ.Сейтмуратов\, Т.Бойтураев. Шарқ алломаларининг жисмоний тарбияга оид қарашлари. НМПИ «Илим ҳәм жәмийет журналы» 2019 жыл №2 96-97 бетлер.