ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Тажимуратова Карима Абдуллаевна

Мағлыўматы: жоқары, мектепке шекемги педагогика хам психология оқытыўшысы, тарбияшы

(Нөкис мәмлекетлик педагогика институты, 1994 ж)

Илимий дәрежеси:

Илимий атағы:

Лаўазымы: ассистент оқытыўшы  (2019)

Улыўма ис стажы: 31 жыл

Педагогикалық ис стажы: 25 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси* 

 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогика институтының Мектепке шекемги тарбия факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги мектепке шекемги педагогика хам психология оқытыўшысы, тарбияшы.

2016 жыл 20-февралдан 2017-жыл 13-июль аралығында Низами атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалық университети қасындағы Кадрларды қайта таярлаў хәм қәнигелигин арттырыў орайында Дефектология бойынша қайта таярлаўдан өткен.

 

Қәнигелигин арттырыў:

Дефектология (2018 йил ноябрь – декабрь)

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Тасвирий  фаолиятга ўргатиш теорияси ва методикаси

Махсус педагогика

Мактабгача логопедия

Тарбиявий ишлар методикаси

Коррекцион ишлар махсус методикаси

                          Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. Сказки как обязательный инструмент воспитания. Азимут научных исследовательний: педагогика и психология. Ежеквартальный научный журнал. Том  5 №4  (17) 2016  Россия. Самарская область  г.Тольятти 172-174 с
  2. Арнаўлы мектеплерде ана тилин оқытыўда заманагөй технологиялардан пайдаланыўдың әҳмийети. «Илим ҳәм жәмийет» илимий-методикалық журнал Нөкис 2018ж № 3 94 – 96 б
  3. Көриў қәбилетинде кемшилиги бар балаларды оқытыў ҳәм тәрбиялаў тийкарлары. «Мектепке шекемги билимлендириў системасын жетилистириў-келешегимиз тийкары» атамасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары Нөкис. НМПИ.  2018жыл  май 45-46
  4. Тутлығып сөйлеўдиң өзине тән өзгешеликлери ҳәм оның келип шығыў себеплери. «Ҳәзирги заман педагогика ҳәм психология илиминиң әҳмийетли мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары Нөкис. НМПИ.  2017жыл  10-март
  5. Мактабгача таълим муассасаларида болаларни ривожлантирувчи усуллардан фойдаланиш йуллари. «Узлуксиз таълим тизимида модулли ўқитиш технологияларини қўллаш истиқболлари: муаммо ва ечимлар» мавзусида халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент-2018
  6. Герең балалар  мектебинде  оқытыўды  шөлкемлестириў усыллары. «Мектепке шекемги тәлимди жетилистириўде инновациялық реформалар ҳәм перспективалар» атамасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция  материаллары.Нөкис. НМПИ.  2019жыл  май