ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

РОМАНОВА САНОБАР ЕРЕЖЕПОВНА

Мағлыўматы: Жоқары Жахон маданияти тарихи лектори

Илимийдәрежеси: Педагогика илимлериниң кандидаты

Лаўазымы: Улкеноқытыўшы

Улыўмаисстажы: 22жыл

Педагогикалықисстажы: 22жыл

Оқытыўшыныңсабақкестеси

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын 1997-жылы питкерген. 1997-1999 йй.-Нукус давлат педагогика институти хор дирижерлиги, вокал кафедраси стажер ўқитувчиси, 1999-2001 йй.-Тошкент давлат педагогика университети «Умумий педагогика» кафедраси аспиранти 2005-йил — Педагогика фанлариномзоди

Оқытатуғын пәнлер

Музыка окытыў технологиялары ҳәм жойбарлаў

Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде музыка оқытыў методикасы

Өзбекхалық музыка дөретпелери

Дәстүрийатқарыўшылық

Ноталастырыўҳәмкомпютердәстурлериндеислеў

Баспаданшыққанилимийжумыслары

 1. Ўқув материалини ўзлаштириш даражалари XXIаср-интелектуал салоҳиятасри Республика илмий-методик мақолалар тўплами 9-қисм 174-178 б.б
 2. Оқыўшылардың музыка тәлими менен бирге мәнаўий дуньясын қәлиплестириўши пикирлер ҳәм жуўмақлар Тараз мәмлекетлик пед университети ХАБАРШЫСЫ 2019ж №1 сан 100-103
 3. Нар ийдирген намасы ҳаққында Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари 2019 3-бўлим 294б
 4. Оқыў оринларында миллий ҳам заманагой технологиялардан Педагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019 294 б
 5. Mузыка көркем өнери – өмир сабағыПедагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019 294 б
 6. Устаз-шакирт бақсышылық дәстури i «Саятхан ҳамра» дастаны мысалында Педагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари  2019  296-270 б.
 7. Музыкамыз халқымыздың руўхий раўажы.Педагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019  281-282 б
 8. Фольклор қосықлары – тарбия воситаларидир.Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари 2019 3-бўлим 266-268 б.б
 9. Тарбия ва мусиқа таълими Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари 2019 3-бўлим 294б
 10. Қосық атқарыў мазмуны ҳәм тарбиялықáҳмиетиПедагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019 256-257-б
 11. Mузыка сабағы ҳәм музыка оқытыўшысы хизметиПедагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019 254-256-б
 12. Mузыка сабағы оқыўшыларды тарбиялаўда узликсиз процессиндеги белгили бир басқышПедагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019 253-254-б
 13. Meктеплерде музыка пәни оқытыў барысы ҳам оқытыўшы ўазийпасыМектепке шекемги тәлимди жутилистириўде инновациалық реформалар ҳәм перспективалар темасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары 2019 Нөкис 97-99 б
 14. Китобхонлик яхши фазилат ва тарбия воситаси Мектепке шекемги тәлимди жутилистириўде инновациалық реформалар ҳәм перспективалар темасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары 2019 Нөкис 58-59б
 15. Музыка тәлимива унинг тарбиявий аҳамиятиПедагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019 294 б
 16. Музыка тәлими-нафосат тарбиясиПедагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари 2019  277-278 б
 17. Хозирги замон мусиқа назарияси, шарқ мутафаккирларининг илмий мусиқий қарашлари Тараз мәмлекетлик пед университети ХАБАРШЫСЫ 2019ж №4сан 123-124 б.б
 18. Ўқув материалини ўзлаштириш даражалари ҳақида XXIаср-интелектуал салоҳият асри Республика илмий-методик мақолалар тўплами 9-қисм 174-178 б.б
 19. Халқымыздың суйикли шайыры Аинияз Косыбай улы НМПИ да өткерилген «Дала орфейи-Әжинияз шайырдың 195 жыллығы»на арналған илимий-әмелий конференция 2019ж 11-декабрь
 20. Ўкитувчининг ижодий -педагогик махорати ва хусусияти Ilim hám jámoyet 2019 №3 96-98 б.б.
 21. Подготовки уроков музыкалного образования Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов материалы международной научно – практической конференции студентов и молодых ученых 21-марта 2019 года, Харьков 196-198 б.б.
 22. Balalardiń muzika tińlawi hám atqariw tártibi НМПИ да өткерилген «Дала орфейи-Әжинияз шайырдың 195 жыллығы»на арналған илимий-әмелий конференция 2019ж 11-декабрь
 23. Xalq musiqa ijodi va uning ma’naviy qudrati НМПИ да өткерилген «Дала орфейи-Әжинияз шайырдың 195 жыллығы»на арналған илимий-әмелий конференция 2019ж 11-декабрь
 24. Yoshlarni ma’naviy tarbiyasi va vositalari НМПИ да өткерилген «Дала орфейи-Әжинияз шайырдың 195 жыллығы»на арналған илимий-әмелий конференция 2019ж 11-декабрь
 25. Muzıka oqıtıwshısı waziypası TDPU Respublika Ilmiy – amaliy anjuman 2019 oktyabr
 26. Musiqa ta’limi, tarbiya demakdir TDPU Respublika Ilmiy – amaliy anjuman 2019 oktyabr
 27. Xalq qo’shiqlari tarbiyaviy omil sifatida TDPU Respublika Ilmiy – amaliy anjuman 2019 oktyabr