ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

НАДЫРОВА АЙГУЛ БАЗАРБАЕВНА

Мағлыўматы: Жоқары мусиқа, жаҳон мусиқа маданият тарихи ўқитувчиси

Илимий дәрежеси: —

 Илимий атағы: доцент

 Лаўазымы: Музыкалық таьлим кафедрасы доценти

 Улыўма ис стажы: 21 жыл

 Педагогикалық ис стажы: 21жыл

 Оқытыўшының сабақ кестеси

 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

1999-жылы Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын питкерген. 1999-жылдан баслап музыкалық таьлим кафедрасинда оқытуүшы лаўазымында ислеп келмекте.

Оқытатуғын пәнлер

Музыка тарийхы

Музыка теориясы

Вокал ҳәм заманагой музыка

Баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. Роль музыкально-теоретических дисциплин в процессе профессинального становления учителя музыки «Илим ҳәм жәмийет», 2018-йил, №4 сон 78-80 бетлар
  2. Көркем өнер тараўында Қарақалпақ бақсы-жыраўларының тутқан орны ҳәм тәрбиялық әҳмийети 2016-жыл «Саламат анна ҳәм бала» жылына бағышланған «Илим ҳәм тәлим-тәрбияның әхмийетли мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық ҳәм әмелий конференцияМатериаллары Нөкис – 2016 71-73 бетлер
  3. Процесс слушания музыки как средство развития качеств личности Научно-практическое обеспечение интеграции современной обучающей среды:проблемы и перспективы Материалы международной научно-практической конференции, с Солодники, 22-апрель 2016г. Астрахань 410-412 бетлар
  4. Қорақалпоқ мусиқа тарихи Ўзбекистон Республикаси Халқ Таълими Вазирлиги томонидан гувоҳнома берилган 603-121 рақамли рухсотнома берилган 2018 50б.т