ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

КЕНЖЕБАЕВА САБИРА САЙЛАУОВНА

Мағлыўматы: Жоқары, Музыка пани оқытыўшысы ҳәм тарбия ислер методисти 1991 йил, Талдықорған педагогика институти  (кундизги)

Илимий дәрежеси: Жоқ

Лаўазымы:Улкен оқытыўшы

Улыўма ис стажы: 29жыл

Педагогикалық ис стажы: 29 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

1991 йил, Қазақстан Республикасы Талдықорған педагогика институтын тамамлағaн. Музыка косымша педагогика. Диплом бойынша қәнигелиги    Музыка пани  оқытыўшысы ҳәм  тарбия ислер методисти

Оқытатуғын пәнлер

Музыка oкытыу методикаси ҳам мектеп репертуари

Мектеп репертуары

Баспадан шыққан илимий жумыслары

 1. Оқытыўшының сөйлеў мəденияты ҳəм техникасы « Mуғаллим ҳәм
 2. үзликсиз билимлендириў Илимий методикалық журнал  2017жыл  №5 саны 38-42 бетлар
 3.  Илимий методикалық журнал  2017жыл  №5 саны  38-42  бетлар
 4. Олий таьлим тизимида бўлажак мусиқа фани ўқитувчиларининг креатив таьлимини ташкил этишнинг педагогик имкониятлари Фан ва жамият илмий-услубий журнал №2 2019 83-86 бетлар
 5. Музыкально-компютерные технологи в системе современного музыкального образования. Теоритечни, прикладни та особистисни аспекти використання новитних педагогичних технологий у мовний пидготовци иноземних студентив
 6. Мижнародного науково-методичного семинару 25-сичня 2018 року сборник статьей 112-114 бетлар
 7. Профессиональная компетентность учителя музыки в области коррекционно-развивающего обучения детей International Scientific Conference “CONTEMPORARY ISSUES OF TEACHING HUMANITIES: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS” January 31, 2017 Antibes, France 103-106- бетлар
 8. Жасларды миллий музыка дәстүримиз арқалы мәнаўий руўхта тәрбиялаў зәрүрлиги Ҳозирги замон педагогика ва психология илмининг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман 2017й 23-март 197-198 Бетлeр
 9. Музыка сабағында музыка оқытыўшысының оқытыў технологиялары Ҳозирги замон педагогика ва психология илмининг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман 2017й 23-март 200-201- бетлeр
 10. Болаларни мусиқа фани орқали тарбиялаш Ҳозирги замон педагогика ва психология илмининг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман 2017 й 23-март 205 Бетлeр
 11. Ўқувчиларда барқарор илмий дунёқарашни шакллантириш  Педагогик маҳорат илмий-назарий ва методик журнал №4 Бухоро 2018-йил 112-114 бетлeр
 12. Музыкально-компьютерные технологи в системе современного музыкального образования «Теоретичнi, прикладнi та особистiснi аспекти використання новiтнiх педагогiчних технологiй у мовнiй пiдготовцi iноземних студентiв» Збiрник статей За матерiалами Мiжнародного науково – методичного семiнару 25 сiчня 2018 г 184 – 187 бетлeр
 13. Мактабгача таълим муассаларида мусиқани ўргатишнинг аҳамияти, «Мектепке шекемги билимлендириў системасын жетилистириў-келешегимиз тийкары» атамасындағы Республика илимий-әмелий конференция 2018 ж 67-68 Бетлeр
 14. Mиллий музыка оқыўшыларда тарбиялық сезимлерди қәлиплестиреди, Педагогика ва психология илмининг ривожланишида инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман материаллари  2019 294 б 279-280