ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ПИРНИЯЗОВА АЛИМА ҚУДИЯРОВНА

Мағлыўматы: жоқары, фтлолог. қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы, (Нөкис мәмлекетлик университети, 1981-ж)

Илимий дәрежеси: филология илимлеринин кандидаты (1986)

Илимий атағы: — доцент

Лаўазымы: Қарақалпақ тили кафедрасы доценти

Улыўма ис стажы: 35 жыл

Педагогикалық ис стажы: 35 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси* 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

1981-жылы Нөкис мәмлекетлик университети Филология факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты. Диссертациясын 1986-жылы «Қарақалпақ тили жәмийетлик-сиясий лексикасының қалиплесиўи ҳәм раўажланыў жоллары» темасында 10.02.02 – түркий тиллер қәнигелиги (қарақалпақ тили) бойынша жақлаған.

 

Қәнигелигин арттырыў:

Қәнигелик (2011)

Ахборот технология (2013)

Тәлим сыпаты менеджменти (2016)

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Ҳәзирги әдебий  тил (лексикология)

Улыўма тил билими (Тил билими тийкарлары)

Ана тилин оқытыў методикасы

Қарақалпақ тилин оқытыў технологиялары ҳәм жойбарластырыў

Оқытыўшының сөйлеў мәденияты

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

 

 1. Фразеологизмлердиң семантикасында эмоциональлық-экспрессивлик мәнилер. – Әжинияз атындағы НМПИ «Илим ҳәм жәмийет» —  Нөкис, 2018. — №3. — Б.27-29.
 2. Қорақалпоқ тилидаги феъл фразеологизмлар. // Урганч давлат университети – «Ilm sarchashmalari», 2018. — № 10. – Б.64-68.
 3. Қарақалпақ тилиндеги фразеологизмлердиң лексикалық өзгешеликлери. // Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Хабаршысы, 2018. -№ 4. –Б. 122-123.
 4. Түркий тиллериндеги фразеологизмлерди салыстырмалы изертлеў мәселесине. // Өзбекстан ИА Қарақалпақстан бөлими Хабаршысы. Нөкис, 2019, № 1. 133-136-б.
 5. Поэзиялық шығармаларда фразеологизмлердиң қолланылыўы (И.Юсупов шығармалары мысалында). // Илим ҳәм жәмийет. Нөкис, 2019, № 1. 32-34-б.
 6. Этнолингвистические особенности фразеологизмов со значениями доброжелательства и недоброжелательства (на материале каракалпакского языка). // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2019 №6 (428). Стр. 127-136
 7. Концепт «khayal» /«женщина» во фразеологизмах каракалпакского языка. // Вестник науки и образования. № 15 (69), Москва, 2019. Стр. 44-48. Российский импакт-фактор: 3,58.
 8. Қорақалпоқ тили фразеологизмларининг тарихий тавсифида лингвистик мероснинг аҳамияти. // Урганч давлат университети – «Ilm sarchashmalari», 2019. — № 9. – Б.116-118.
 9. Research on the style phraseologisms. // Қорақалпоғистонда фан ва таълим – Нукус, 2019 № 3. 133-138-б.
 10. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili (fonetika, leksikologiya). Sabaqlıq.Toshkent: Sano Standart, 2018, 12,0 b.t.(birgelikte avtorlıqta)
 11. Baslawısh klaslarda ana tilin oqıtıw metodikası. Sabaqlıq.Toshkent: Sano Standart, 2018, 17,5 b.t.(birgelikte avtorlıqta)