Баслаўыш тәлим факультетинде Ўатан қорғаўшылары күнине арналған сәўбетлесиў кешеси өткерилди

2 8 - Баслаўыш тәлим факультетинде Ўатан қорғаўшылары күнине арналған сәўбетлесиў кешеси өткерилди

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты баслаўыш тәлим факультетинде Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлериниң 28 жыллығы ҳәм 14-январь – «Ўатан қорғаўшылары күни» байрамы мүнәсибети менен “Билиб қўйки, сени Ватан кутади”, “Авлодларга муносиб ворис бўлайлик”, “Биз буюк алломалар фарзандларимиз”, “Маърифатли ёшлар – миллат фахри” темаларында әскерий тараў хызметкерлери ҳәм студентлердиң сәўбетлесиў кешеси ɵткерилди.

3 8 - Баслаўыш тәлим факультетинде Ўатан қорғаўшылары күнине арналған сәўбетлесиў кешеси өткерилди

Ушырасыў барысында сөзге шыққанлар студент-жасларды байрам менен қутлықлады. Елимиздиң еркинлигин ҳәм ғәрезсизлигин сақлаў, оны ҳәр қыйлы қәўиплерден қорғаў, халқымыздың парахат ҳәм тыныш турмысын тәмийнлеў ушын биринши гезекте ең жоқары заманагөй талапларға жуўап беретуғындай дәрежеде армиямызды қәлиплестириўимиз ҳәм беккемлеўимиз, оның потенциалын ҳәм әскерий таярлығын турақлы арттырып барыўымыз керек екенлигин кеңнен айтып өтти.