ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтына 2020-2021-оқыў жылы ушын бакалавр (күндизги) бағдарлары бойынша қабыллаў көрсеткишлери

2020-2021-оқыў жылы ушын Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты бакалавр (күндизги) бағдарлары бойынша улыўма 2125 студент қабыл етилиўи жобаластырылған.

 

Соннан мәмлекетлик грант тийкарында 500 орын, төлемли контракт тийкарында 1625 орын ажыратылған.

 

2020-2021-оқыў жылы ушын Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты бакалавр (күндизги) бағдарлары төмендегилерден ибарат:

 

5110100 – Математика ҳәм информатика (улыўма 175 орын, соннан 50 грант, 125 төлемли контракт);

 

5110200 – Физика ҳәм астрономия (улыўма 100 орын, соннан 25 грант, 75 төлемли контракт);

 

5110300 – Химия (улыўма 100 орын, соннан 25 грант, 75 төлемли контракт);

 

5110400 – Биология (улыўма 100 орын, соннан 25 грант, 75 төлемли контракт);

 

5110500 – География ҳәм экономикалық билим тийкарлары (улыўма 50 орын, соннан 20 грант, 30 төлемли контракт);

 

5110600 – Тарийх (улыўма 75 орын, соннан 15 грант, 60 төлемли контракт);

 

5110800 – Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы (улыўма 50 орын, соннан 10 грант, 40 төлемли контракт);

 

5110900 – Педагогика ҳәм психология (улыўма 125 орын, соннан 25 грант, 100 төлемли контракт);

 

5111100 – Музыкалық тәлим (улыўма 100 орын, соннан 25 грант, 75 төлемли контракт);

 

5111200 – Өзбек тили ҳәм әдебияты (улыўма 100 орын, соннан 30 грант, 70 төлемли контракт);

 

5111300 – Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты (улыўма 100 орын, соннан 30 грант, 70 төлемли контракт);

 

5111300 – Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты (улыўма 75 орын, соннан 20 грант, 55 төлемли контракт);

 

5111300 – Ана тили ҳәм әдебияты: түркмен тили ҳәм әдебияты (улыўма 25 орын, соннан 10 грант, 15 төлемли контракт);

 

5111300 – Ана тили ҳәм әдебияты: қазақ тили ҳәм әдебияты (улыўма 25 орын, соннан 5 грант, 20 төлемли контракт);

 

5111400 – Шет тили ҳәм әдебияты: инглис тили (улыўма 150 орын, соннан 30 грант, 120 төлемли контракт);

 

5111600 – Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими (улыўма 25 орын, соннан 5 грант, 20 төлемли контракт);

 

5111700 – Баслаўыш тәлим (улыўма 150 орын, соннан 30 грант, 120 төлемли контракт);

 

5111800 – Мектепке шекемги билимлендириў (улыўма 150 орын, соннан 30 грант, 120 төлемли контракт);

 

5111900 – Дефектология (хызмет түрлери бойынша) (улыўма 75 орын, соннан 15 грант, 60 төлемли контракт);

 

5111200 – Дене мәденияты (улыўма 150 орын, соннан 30 грант, 120 төлемли контракт). Соның ишинде, ҳаял-қызлар спорты бағдары бойынша (улыўма 25 орын, соннан 5 грант, 20 төлемли контракт);

 

5112100 – Технологиялық тәлим (улыўма 75 орын, соннан 15 грант, 60 төлемли контракт);

 

5112400 – Өзге тилли топарларда өзбек тили (улыўма 50 орын, соннан 10 грант, 40 төлемли контракт);

 

5611700 – Мектеп менеджменти (улыўма 50 орын, соннан 10 грант, 40 төлемли контракт);

 

5112500 – Өзге тилли топарларда рус тили (улыўма 50 орын, соннан 10 грант, 40 төлемли контракт).

 

Ислам Матеков,

НМПИ баспасөз хаткери.