ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

«Тил – миллет ғәзийнеси» атамасында әдебий кеше болып өтти

Ана тилге болған муҳаббат ең дәслеп ҳәр бир сөздиң мәнисин терең аңлаған ҳалда қолланыў, оны жақсы билиў, абайлап-сақлаў сыяқлы ийгиликли ислерде көринеди.

 

Тил билиў – мәнедиятлылық белгиси. Халқымыздың сөзи менен айтқанда: «Тил билген – ел биледи». Өз ана тилиңди ҳүрметлеў ҳәм оны келешек әўладларға жеткерип бериў болса ҳәр биримиздиң әдиўли миннетимиз есапланады.

 

1-декабрь – Қарақалпақ тилине Мәмлекетлик тил бийлиги берилгенлигиниң 31 жыллығы мүнәсибети менен Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының киши мәжилислер залында «Тил – миллет ғәзийнеси»  атамасында байрам кешеси болып өтти.

 

Кешени институттың жаслар менен ислесиў мәселелери бойынша проректоры Қ.Қадиров ашып берди ҳәм жыйналғанларды байрам менен қутлықлады.

 

Илажға Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы поэзия Кеңесиниң жуўаплы хаткери, Орайлық Азия Жазыўшылары ҳәм тарийхшылар аўқамының «Туран бирлиги» медалы ийеси, шайыр Әбдиқәдир Қайыпов, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен журналист, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери Алтынгүл Өтениязова, филология илимлериниң кандидаты, профессор Қутлымурат Қощанов, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамларының ағзасы, магистрант Аллаяр Дәрменов, шет тиллери факультети профессор-оқытыўшылары, студент-жаслар қатнасты.

Илажда қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлигиниң берилиўиниң тарийхый әҳмийети, ана тили ҳәр қандай шараятта да инсан ушын руўхый таяныш болып қалыўы, әсиресе, миллий өзликти аңлаў, оны яд етиў сезими менен жасаўда әҳмийетли екенлиги атап өтилди.

 

Шайырлардың қәлеминен дөрелген сыясы кеппеген қосықлар оқылып, баспадан шыққан шығармаларын студентлерге саўға етти.

 

Кеше студент-жаслар тәрепинен шөлкемлестирилген концерт бағдарламасы менен даўам етти.