ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ЕСЕМУРАТОВА ТУРГАНБИКЕ АЙТМУРАТОВНА

 

Мағлыўматы : жоқары, Педагогика ҳәм баслаўыш класс оқытыўшысы,

 (Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 1991 ж)

Илимий дәрежеси : —

Илимий атағы : —

Лаўазымы : Υлкен оқытыўшы

Улыўма ис стажы : 28 жыл

Педагогикалық ис стажы : 26 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси * 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

           Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Педагогика ҳәм баслаўыш билим бериў методикасы факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги Педагогика ҳәм баслаўыш класс оқытыўшысы.

     2014-жыл жасларға тәлим-тәрбия бериўдеги табыслы мийнетлери ушын Өзбекстан республикасы халық билимлендириў ағласы көкирек нышаны менен сыйлықланды. Докторлық диссертация жумысы «Оқыўшыларға ақыл ҳәм әдеп икрамлылық тәрбиясын бериўде халық педагогикасының әҳмийети» темасында 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлари тарифов қәнигелиги бойынша илимий-изертлеў жумысларын алып барып атыр. Мийнет стажы 28 жыл

Қәнигелигин арттырыў:

Педагогика, Психология (2008 жыл февраль — май)

Таълим ахборот технологияларини фойдаланиш (2012)

Гуманитарные ва ижтимоий иқтисодий фанлар. (Педагогика) (2014 ж май)

Педагогика (2017 жыл ноябрь — декабрь)

 

Оқытатуғын пәнлери (кейинги үш оқыў жылы бойынша)

Улыўма педагогика. Педагогика

 

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Әдеп-икрамлылык тарбиясында халык педагогикасының тутқан орны. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 2006 ж.24-26 бет

         Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Халық педагогикасында жас әўладты мийнет тәрбиясына үйретиўдиң әҳмийети. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 2007 й №610-13 бет Электрон дерек

        Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Халқ ижодиёти ўқувчиларни одоб-ахлоқийликка, тарбиялашда шарқ алломаларининг фикрлари. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 2007 й №5 61-63

         Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Халқ дастонлари асосида ўқувчиларда умуминсоний қадриатларни шакиллантириш. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў 2008 й №236-38

 Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Мектепке шекемги жастағы балалардың тилин өсириўде ертеклердиң әҳмийети Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў №5 2010 й 11-13 бетлер

Электрон дерек

 6.Т.А.Есемуратова. Халық педагогикасы тийкарында баслаўыш класс оқыўшыларын әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаў мәселелери Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў №5 2011 й 7-9 бетлер

   Электрон дерек

7.Т.А.Есемуратова. Мектепке шекемги жастағы балалардың тилин өсириўде ертеклердиң әҳмийети Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў №5 2010 й 11-13 бетлер

 Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Халық педагогикасы тийкарында баслаўыш класс оқыўшыларын әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаў мәселелери. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў №5 2011ж

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. Аз Замахшарийдиң дөретиўшилигинде филология, география ҳәм ағартыўшылық мәселелериниң сөз етилиўи Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў №5 2011 ж

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. «Бошланғиш синф уқувчиларининг маьнавий шаклланишида халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиш»Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў №2 2013 ж

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова. «Қарақалпақ халық дәстанлары тийкарында оқыўшыларда жоқары адамгершиликли қәсийетлерди қалиплестириў» Илим ҳәм жәмийет №22013 ж

Электрон дерек

12.Т.А.Есемуратова. «Талабаларда тәлим-тәрбим процесинде кәмил инсан етип жетилистириўде Шығыс ойшыллары руўхый қәдириятларының тәрбиялық әҳмийети» Топлам  Қәдириятлар- мәнәўият арнасы Нөкис «Қарақалпақстан » Илим ҳәм жәмийет №22013  ж

Электрон дерек

13.Т.А.Есемуратова. «Әжинияз дөретпелеринде перзент тәрбиясы». «Қарақалпақ тил билими ҳәм Әдебияттаныўыери мәселелери» Нөкис НМПИ киши баспасы-2014 ж

Электрон дерек

14.Т.А.Есемуратова. «Әжинияз қосықларында жасларды ўатан сүиўшиликке тәрбиялаў мәселелери». «Қарақалпақ тил билими ҳәм Әдебияттаныўыери мәселелери» Нөкис НМПИ киши баспасы-2014 ж

Электрон дерек

15.Т.А.Есемуратова. «Тәрбияда-жәмийетлик орталықтың орны». «Қарақалпақ тил билими ҳәм Әдебияттаныўыери мәселелери» Нөкис НМПИ киши баспасы-2014 ж

Электрон дерек

16.Т.А.Есемуратова. «Баслаўыш класс оқыўшыларын руўхый әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаўда қарақалпақ халық нақыл-мақалларынан пайдаланыўдың әҳмийети». Илим ҳәм жәмийет №4

Электрон дерек

17.Т.А.Есемуратова. «Ideas of the east renaissance thinkers in teaching ethical behavior to the students through folk creativity». European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Volume 7 Number 6, 2019 ISSN 2056-5852

Электрон дерек

18.Т.А.Есемуратова. «Формирование самоорганизационных способностей у будущих специалистов вузов» Научный журнал выпуск №2 (32.2), 2019 часть 2 Социально-гуманитарные науки  В Е С Т Н И К Донского государственного аграрного университета 30-34 стр

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Халық аўыз-еки дөретпелери ҳәм олар тийкарында балаларды тәрбиялаў» «Беккем шанарак жылы»на багышланган «Жокары билимли ҳәм интеллектуаллыгы рауажланган ауладты тарбиялау –елди тураклы раўажландырыў Және модернизациялаудын ахмийетли шарти» темасындагы илимий-теориялык конференция 2012-ж

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Оқыўшыларды қәдириятлар ҳәм үрп-әдетлер арқалы әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаў» «Руўхый қәдириятлар –миллийликтиң өзеги» атамасындағы республикалық илимий-теориялық конференция 2013 ж

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Қырқ қыз дәстанында жасларда адамгершилик пәзийлетлерин қәлиплестириў» «Орайлық Азия педагогика илиминде орны бар алым» проф.Ө.Әлеўовтың 70 жасқа толыў мерекесине бағышланған Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары Нөкис-2015 жыл

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Улыўмаинсанийлық қәдириятлар-тәрбия тийкары» «Орайлық Азия педагогика илиминде орны бар алым» проф.Ө.Әлеўовтың 70 жасқа толыў мерекесине бағышланған Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары Нөкис-2015 жыл

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Жаңылтпашлар бала тилин өсириўдиң тәрбиялық қуралы сыпатында» «Мектепке шекемги билимлендириў системасын жетилистириў-келешегимиз тийкары» атамасындағы

Республикалық илимий  əмелий конференция материаллары 2018-жыл

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Абдулла Авлоний асарларида педагогик қарашлар» «Баслаўыш тәлимди модернизациялаў процесслери: машқалалар ҳәм шешимлер»2019-жыл

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Интерактив усыллардан пайдаланыў арқалы педагогикалық шеберликти жетилистириўдиң базы бир мәселелери » «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы» на бағышланған «Илим ҳәм тәлим-тәрбияның әҳмийетли мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары 2019-жыл

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Внедрение информационных технологий в учебный процесс вузов» Московские областные «День Науки» халақаралық конференция материаллары 2019-жыл

Электрон дерек

 1. Т.А.Есемуратова «Нақл мақаллар бала тәрбиясында тийкарғы тәрбиялық татырбиялық қурал сыпатында» «Ижтимойи гуманитарный фанларнинг долзарб масалалари: ривожланиш истқболари»