ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ПАЛУАНОВА ГУЛМИРА ЖОЛЫМБЕТОВНА

Мағлыўматы: жоқары, биология ҳәм тәбияттаныў оқытыўшы (Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 1996 ж)

Илимий дәрежеси: —

Илимий атағы: —

Лаўазымы: ассистент оқытыўшы

Улыўма ис стажы: 23 жыл

Педагогикалық ис стажы: 23 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Биология факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнийгелиги биология ҳәм тәбияттаныў.

Қәнигелигин арттырыў:

Биология қәнийгелигин арттырыў (2015-жыл ноябрь-декабрь)

Биология қәнийгелигин арттырыў (2018-жыл октябрь-ноябрь)

 Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Адам анатомиясы ҳәм физиологиясы, Жас физиологиясы ҳәм гигиенасы, Өмир қәўипсизлиги

 Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары

 1. Палуанова Г Ж,Сапаров Т Е. Адам анатомиясы пәнинен өз бетинше жумыслар ушын методикалық қолланба. Ажинияз атындагы НМПИ Окыу методикалык Кенеси карары. 2012 жыл.3 санлы протокол 4 апрель. 64бет 4б.т.
 2. Палуанова Г Ж. Дене шынығыўлар физиологиясы ҳам биомеханикасы пәнинен семинар жумыслар. Ажинияз атындагы НМПИ Окыу методикалык Кенеси карары. 2015 жыл.6 санлы протокол 10 апрель. 2 б\т.
 3. Палуанова Г.Ж. Балалар анатомиясы ҳәм физиологиясы пәнинен лабораториялық жумыслар. Ажинияз атындагы НМПИ. Окыу методикалык Кенеси карары.2015 жыл.6 санлы протокол 10 апрель. 3 б т.
 4. Палуанова Г.Ж. Балалар анатомиясы ҳәм физиологиясы пәнинен лекциялар топламы. 2016жыл. 3б.т.
 5. Палуанова Г.Ж. Адам анатомиясы ҳәм физиологиясы пәнинен әмелий ҳәм лабораториялық жумыслар ушын методикалық қолланба. Ажинияз атындагы НМПИ Окыу методикалык Кенеси карары. 2019 жыл.9 санлы протокол 4 апрель. 3б.т.
 6. Палўанова Г.Ж. Студ Қ Кенжебаев. Организмнин жумыс қәбилетин жоқарылатыуда дене шынығыўларының әҳимийети. Бердақ атындағы ҚМУ «Дене маденияты хам спортты рауажландырыудын актуал маселелери» респ.ил.теор конференция 2016ж. 2.
 7. Палўанова Г.Ж., Каниязов А. Жокары тмпература жагдайында адам организми функцияларынын озгериуи. Бердақ атындағы ҚМУ «Дене маденияты хам спортты рауажландырыудын актуал маселелери» респ.ил.теор конференция 2016ж. 2.
 8. Палуанова Г.Ж. К вопросу изучения физического развития студентов в условиях Южного Приаралья. «Саламат ана хам  бала жылына»багышланган «Илим хам  талим  тарбиянын ахмийетли маселелери» атамасындагы Республикалык илимий теориялык хам амелий  конференция МАТЕРИАЛЛАРЫ V болим. Нокис-2016. 52-бет.
 9. Палуанова Г.Ж,Даулетов Ж.Е (студент). Жоқары температуралы шараяттың спортшы жумыс қәбилетине тәсири. «Саламат ана хам  бала жылына»багышланган «Илим хам  талим  тарбиянын ахмийетли маселелери» атамасындагы Республикалык илимий теориялык хам амелий  конференция МАТЕРИАЛЛАРЫ V болим. Нокис-2016. 174-бет.
 10. Палуанова Г.Ж, Қадирбаева Х (студент). Физикалық шынығыўлардың ҳаял-қызлар организмине тәсири. «Саламат ана хам  бала жылына»багышланган «Илим хам  талим  тарбиянын ахмийетли маселелери» атамасындагы Республикалык илимий теориялык хам амелий  конференция МАТЕРИАЛЛАРЫ V болим. Нокис-2016. 175-бет.
 11. Палуанова Г Ж, Студ. Кутлымуратов М А. Оценка интегральных показателей периферической крови и кардиогемодинамики у населения в экологических условиях Каракалпакстане. VI- Международная научно-практическая-конференция “Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья» 2016. 2-бет.
 12. Палўанова Г.Ж. Экологические аспекты распроненности и структуры йоддефицитных заболеваний у детей в условиях приаралья. VI- Международная научно-практическая-конференция “Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья» 2016. 2-бет.
 13. Палўанова Г.Ж, Студ Қутлымуратов М.А. Спортшыларға спорт шынығыўларын үйретиўдиң физиологиялық қағыйдалары. НМПИ «Биологиялық көп түрлиликти сақлаў, қайта тиклеў ҳәм қорғаў мәселелери» атамасында респ илимий-теориялық конференция. Нөкис 2016ж. 2-бет.
 14. Палўанова Г.Ж, Тойлыбаев С М. Студент жаслардың мүтәжликлерине тийкарланған дене мәденияты. НМПИ «Биологиялық көп түрлиликти сақлаў, қайта тиклеў ҳәм қорғаў мәселелери» атамасында респ илимий-теориялық конференция. Нөкис 2016ж. 2бет.
 15. Палўанова Г.Ж. Некоторые типологические особенности физического развития студентов в республике Каракалпакстан. НМПИ «Илим ҳәм тәлим-тәрбия жәмийеттиң интеллектуал айнасы» атамасында илимий-теориялық конференция. 2016ж. 2-бет.
 16. Палўанова Г.Ж, Еримбетова Н.М. Массажнинг физиологик аҳамияти. НМПИ «Илим ҳәм тәлим-тәрбия жәмийеттиң интеллектуал айнасы» атамасында илимий-теориялық конференция. 2016ж.
 17. Палўанова Г.Ж. Олий нерв фаолияти мавзусини ўқитишда «Биргаликда ўқиймиз» методидан фойдаланиш. Илим ҳәм жәмийет. №3. 5-бет.
 18. Палўанова Г.Ж. Болаларда олий нерв фаолияти типлари мавзусини ўқитишда «Заковот» усулидан фойдоланиш. «Илим ҳәм тәлим тәрбияның әҳмийетли мәселелери» респ. илимий-әмелий конф. НМПИ, 27-28 март. Нөкис, 2019. 223-225. 3-бет.
 19. Палўанова Г.Ж. Физикалық шынығыўлардың ҳаял-қызлар организми ушын физиологиялық әҳимийети. «Сонда». 225-226. 2-бет.