NUKUS STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE NAMED AFTER AJINIYAZ

Synopsis

2018-жыл жуўмағына институтымыздан  18-профессор-оқытыўшы  табыслы қорғады соннан,

2 (DSc) илим докторы,  16 (PhD)  философия  докторы

 1. Кабулова Лола Балтамуратовна- ТЕРМИК ҚАЙТА ИШЛАНГАН КАРМАНА ТУФФИТЛАРИ АСОСИДА ЮҚОРИ МУСТАҲКАМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ Д20, ТЕЗ ҚОТУВЧАН ВА СУЛЬФАТ СУВЛАРИГА ЧИДАМЛИ ПУЦЦОЛАН ЦЕМЕНТЛАРНИНГ ТАРКИБЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ
 2. Cапаева Феруза Давлатовна- МАХТУМҚУЛИ ШЕЪРЛАРИ ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
 3. Абылова Гулбахар Жалгасбаевна-СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
 4. Дабылов Пердеғалий Абатбаевич- ҚОРАҚАЛПОҚ ШЕЪРИЯТИДА ЛИРИК ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИНГ ЯРАТИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ (Т.Матмуратов ва К.Рахманов шеърияти мисолида)
 5. Нагметова Нурсулу Муратбаевна- УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎСМИРЛАРНИ  МУСТАҚИЛ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК  МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (Қорақалпоғистон Республикаси мактабларининг ўсмир ўғил болалари  мисолида)
 6. Мамбеткадиров Ғайратбай Аманбаевич-ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖИ  (ХХ аср 60-йиллари – XXI аср бошлари)
 7. Елмуратова Айсулу Усаховна- КАСАНАЧИЛИК БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ АЁЛЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
 8. Калханов Полатбек Жумабаевич- МУРАККАБ ТИЗИМЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРВАЛ-АНАЛИТИК УСУЛЛАР
 9. Бабаниязова Наргиза Полатовна- ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ В1 ДАРАЖАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИНГЛИЗ ТИЛИНИНГ ФЕЪЛ ЛЕКСИКАСИНИ МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ЎҚИТИШ
 10. Утениязова Айсара Бегмуратовна- MeFX (Me-Sr, Ba; X-Cl, I) КРИСТАЛЛАРИДА РАДИАЦИОН ҲОДИСАЛАР
 11. Абдуллаев Анвар Атамуратович- АМУДАРЁ БЎЛИМИДА  СИЁСИЙ-МАЪМУРИЙ  БОШҚАРУВ  ВА СУД-ҲУҚУҚ  ТИЗИМИДАГИ  ЎЗГАРИШЛАР(1873–1924  йй.)
 12. Қуттымуратова Ырысты Абдирахмановна- ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚЎНҒИРОТ ТУМАНИДАГИ ҚОЗОҚ ШЕВАСИ
 13. Медетов Махсетбай Жапакович- ЎЗБЕКИСТОН АРИД ХУДУДЛАРИНИНГ ТЎҒРИҚАНОТЛИ ҲАШАРОТЛАРИ (INSECTA: ORTHOPTERA)
 14. Мамбетова Гулназ Жаксимуратовна-ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ ШИМОЛИЙ ТУМАНЛАРИ ГИДРОНИМЛАРИ
 15. Нурышов Дарменбай Есназарович- ЁШ КУРАШЧИЛАРДА БАЗАВИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
 16. Карлыбаева Гулжахан Ермекбаевна-БЎЛАЖАК ФИЗИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
 17. Тажбенова Сауле Сарсенгалиевна- ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРГА НАЗАРИЙ БИЛИМЛАРНИ АМАЛДА ҚЎЛЛАШНИ ЎРГАТИШ МЕТОДИКАСИ (таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган бошланғичсинфлар мисолида)
 18. Матжанов Нуржан Султамуратович- УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КВАНТ ТАСАВВУРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЗЧИЛЛИК