23 August 2018

Кафедра

Баслығы

1

Математика оқытыў методикасы

Пренов Барлықбай

физика-математика илимлер кандидаты

2

Информатика оқытыў методикасы

Аламинов Муратбай

физика-математика илимлери кандидаты, доцент

3

Физика оқытыў методикасы

Камалов Амангелди

физизка-математика илимлери докторы , доцент

4

Мийнет тәлим

Ибрагимов Байнияз

техника илимлери кандидаты, доцент.

5

Баслаўыш тәлим методикасы

Шынназарова Саодат

филология илимлери кандидаты, доцент

6

Улыўма педагогика ҳәм психология

Отебаев Тажибай

педагогика илимлери доктори

7

Психология

Худайбергенова Гулистан

ассистент

8

Педагогика

Нуржанова Райҳон

педагогика илимлери кандидаты, доцент

9

Мектепке шекемги тәрбия

Тлеўимбетова Қаллигул

педагогика илимлери кандидаты

10

Музыкалық тәлим

Тежетдинова София

11

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

Дарменов Жанжайхан

Педагогика илимлери кандидаты

12

Тарийх оқытыў методикасы

Сарыбаев Азиз

Тарийх илимлери кандидаты, доцент

13

Миллий ғәрезсизлик идеясы: хуқуқ ҳәм руўхыйлық тийкарлары

Ембергенов Ансат 
философия илимлери кандидаты, доцент

14

Жәмийетлик пәнлер

Абдуллаева Яхшибека

тарийх илимлери доктори

15

Инглиз тили ҳәм әдебияты

Бабаджанова Камуна 
аға оқытыўшы

16

Рус филологиясы

Ешниязова Элмира

филология илимлери кандидаты, доцент

17

Шет тиллер

Тажиева Алия
филология илимлери кандидаты, доцент

18

Биология оқытыў методикасы

Отенова Фарида

биология илимлери кандидаты, доцент

19

Химия 
оқытыў методикасы

Кайипбергенов Атабек 
техника илимлери докторы

20

География оқытыў методикасы

Жаксымуратов Караматдин

геология-минералогия илимлери кандидаты

21

Қарақалпақ тил билими 
 

Айымбетов Махсет

Филология илимлери докторы, проф

22

Қарақалпақ адабиёти

Алламбергенов Кенесбай 
филология илимлери докторы, профессор

23

Өзбек тили

Юлдашева Шахло

филология илимлери кандидаты

24

Өзбек әдабияты

Қуранбаев Каримбай
филология илимлери докторы

25

Қазақ тили ҳәм әдебияты

Оразимбетов Амир

филология илимлери кандидаты, доцент

26

Дене тәрбиясы теориясы ҳәм әмелияты

Казаков Азат

биология илимлери кандидаты, аға оқытыўшы

27

Факультетлар ара дене тәрбиясы

Ережепов Атаўбай 
аға оқытыўшы спорт усталығына талабан